set50
หุ้นปันผล 10 อันดับดีของประเทศไทย

หัวข้อ

หุ้นปันผล 10 อันดับดีของประเทศไทย

หุ้นปันผล 10 อันดับดีของประเทศไทย คือหุ้นของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ณ ขณะนั้น โดยปกติการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส หกเดือน หรือปีละครั้ง เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมาจากผลกำไรของบริษัทประจำปี มีการกำหนดอัตราส่วนไว้อย่างชัดเจนว่าจะจ่ายกำไรสุทธิปีละกี่เปอร์เซ็นต์

หุ้นปันผล 10 อันดับดีของประเทศไทย ADVANC

ADVANC

หุ้นปันผล 10 อันดับดีของประเทศไทย รับเงินปันผลเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เชื่อมั่นด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัท แอดวานซ์ เป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัล เซอร์วิส บริษัทถือว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงในระดับสูง ซึ่งสะท้อนมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สูงกว่า 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีประสบการณ์ที่ยืนอยู่ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ด้านการจ่ายเงินปันผลเองก็ถือว่ามีนโยบายที่น่าสนใจ โดยมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 70% ของรายได้สุทธิ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลที่ 3.45 บาทต่อหุ้น และมีการจ่ายเฉลี่ยใน 3 ปีหลังที่ 2 ครั้งต่อหนึ่งปี

SCG

scg

SCG มั่นใจด้วยประสบการณ์มากกว่า 46 ปี นโยบายลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก อีกหนึ่งบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ยืนหยัดในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานกว่า 46 ปี โดยมีนโยบายลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ๆ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและซีเมนต์ ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งนอกจากประสบการณ์ที่มากมายแล้ว SCC ยังมีการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันบริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ 8.50 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.54%

PTTEP

ptt

PTTEP เชื่อมั่นด้วยผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมรับปันผลสม่ำเสมอ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อ และรวมถึงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ PTTEP มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม อ้างอิงจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2564 ที่สูงถึง 18,673.29 ล้านบาท และยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลค่อนข้างสูงที่ 3.62% และมีการจ่ายเงินปันผลที่ 2.00 บาทต่อหุ้น

TISCO

TISCO

TISCO ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company และรับเงินปันผลสูงถึง 6.30 บาทต่อหุ้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการซื้อหุ้นของบริษัทอื่น (บริษัทโฮลดิ้ง) ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ในธนาคารทิสโก้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม กำไรสะสมครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 26.995 พันล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมากกว่า 50% ของกำไรสุทธิ จากข้อมูลล่าสุดบริษัทจ่ายเงินปันผลสูงถึงหุ้นละ 6.30 บาท

EGCO

EGCO

EGCO รับผลตอบแทนจากเงินปันผล มั่นใจด้วยสภาพคล่องในการซื้อขาย บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจประเภทการผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และรวมถึงธุรกิจประเภทให้บริการทางเทคนิคแก่โรงงานไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นวงกว้าง ซึ่งสะท้อนได้จากปริมาณการซื้อขายที่มากกว่า 1,357,296 หุ้น ด้านการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีการจ่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 3.60%

KKP

KKP

KKP เป็นหนึ่งในหุ้น 30 อันดับแรกที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด ครอบคลุมทั้งตลาดทุนและการธนาคาร บริษัทดำเนินธุรกิจทั้งในตลาดทุนและการธนาคารพาณิชย์ ดำเนินงานภายใต้ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทุนภัทร จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด ในแง่ของการจ่ายเงินปันผล KKP เป็นหนึ่งใน 30 หุ้นปันผลสูงหรือ SET อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันของ SETHD อยู่ที่ 3.75%

INTUCH

INTUCH

INTUCH เรากำลังดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง โดยเน้นการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสาร เทคโนโลยี สื่อ และดิจิทัลเป็นหลัก สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ INTUCH คือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ปี 2561 บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการจ่ายเงินปันผลก็จ่ายสม่ำเสมอโดยเฉลี่ย 1.26 บาท จ่ายปีละสองครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา

RATCH

RATCH

RATCH การสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง เงินปันผลจ่ายเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจหรือสามารถเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นได้ ในอดีต บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทที่จ่ายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายมากกว่า 40% ของกำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันเมื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 5.27%

AP

AP

AP บริษัทที่ได้รับการยอมรับ ด้วยรางวัลความสำเร็จมากมาย บริษัท เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับของคนไทย ได้รับรางวัลความสำเร็จมากมายสำหรับองค์กร รวมถึงรางวัล BrandAge Thailand’s Most Admired Companies Award 2020, Property Guru Thailand Property Awards 2019 และ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2018 อุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนให้เห็นกำไรสุทธิครึ่งปีแรกจำนวน 2,517.76 ล้านบาท

LH

LH

LH รับเงินปันผลสม่ำเสมอ สบายใจกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ครอบคลุมการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด และ LH มีความน่าสนใจเนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่ดี มูลค่าทรัพย์สินเป็นสองเท่าของมูลค่าหนี้สิน ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลยังสม่ำเสมออีกด้วย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 5.92% และมีการจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยปีละสองครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา

การลงทุนในหุ้นปันผลมีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะช่วยให้คุณสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอหรือช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อตลาดมีความผันผวน นั่นเป็นเพราะว่าในกรณีส่วนใหญ่ หุ้นปันผลมีลักษณะเป็นหุ้นเชิงรับหรือมีความผันผวนต่ำ อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาจะผันผวนเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นักลงทุนยังเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเนื่องจากความผันผวนของราคาหุ้น ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรตัดสินใจลงทุนเสียก่อน ให้ผู้ลงทุนพิจารณาให้รอบคอบ โปรดสนใจติดตามข่าวสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 


บทความที่เกี่ยวข้อง